ראשי   |   אודות   |   מבצעים   |   מדריכי קנייה   |   סרטוני הדרכה   |   יצירת קשר התחבר | משתמש חדש | אורח/ת
03-55-00-875 - 0

תקנון, תנאים כלליים וכתב אחריות למוצרים ושירותים

 1. "ל.י גזגז בע"מ" להלן "אלקטרוגז" בשום מקרה לא אחראים לנזקים תוצאתיים ו/או צד ג' ו/או נסיבתיים כלשהם, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצרים שנרכשו ו/או שהותקנו על ידה.

 1.1. המחיר הנקוב באתר למוצרים אינו כולל התקנה, דמי משלוח  ו/או שירות נלווה, אלא אם כן צוין אחרת. 

 1.2. המחיר הנקוב באתר למוצרים אינו כולל מע"מ אלא אם כן צוין אחרתת.
   
2.  המוצרים שיש עליהם אחריות מוצר והאחריות למוצר הוא לתקופה של שנה (למוצרים שהוגדר להם מראש אחריות בלבד, אלא אם כן צוין אחרת ובכפוף לתנאי היבואן ו/או היצרן), תוקף האחריות תחול מתאריך החשבונית ו/או ע"ג המצוין בתעודת האחריות ו/או ע"פ תאריך ההתקנה (הקובע מבניהם עפ"י תקנון היבואן) שבוצע ע"י "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" או מי שהוסמך ומורשה על ידי "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז", ובכל מקרה "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" הנה משווקת מוצרים והאחריות של המוצרים המשווקים הם במסגרת אחריות היבואן ו/או היצרן בלבד ולחברת "ל.י גזגז בע"מ" / אלקטרוגז אין קשר במישרין ובעקיפין באופן כל שהוא לאחריות המוצר וטיב השירות.

2.1. אין אחריות לשעוני מד לחץ (מנומטר) וכלי מדידה מכל סוג שהוא.

 2.2 אין אחריות לכלי עבודה מכאניים ו/או כלי עבודה ידניים.

2.3. מוצרי חשמל ו/או אביזרי גז ו/או כל מוצר אחר שנרכש מחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" המצריך התקנה ו/או הרכבה יבוצע ע"י בעל מקצוע מוסמך מטעם מדינת ישראל ויש להרכיבו עפ"י הוראות היצרן ולדרישות תקן ישראלי ו/או עפ"י חוקי מדינת ישראל.

2.4. אין אחריות למוצרים שלא הותקנו עפ"י הוראות היצרן ו/או תקן ישראלי ו/או התקנה שבוצעה שלא ע"י בעל מקצוע מוסמך ע"י מדינת ישראל.   

3. תוקף האחריות על עבודות שבוצעו החל מתאריך יום ההתקנה ו/או עפ"י תאריך "דוח ביצוע ההתקנה" ובצירוף חשבונית מס כחוק, אולם כל נזקי צד ג' ו/או פיזי ו/או שבר כלשהם יגרום לסיום תוקף האחריות.

4. הסרת מדבקת אחריות ו/או פגיעה כל שהיא במדבקת יצרן ו/או היבואן המקורית מהמוצר מסירה כל אחריות כלפי המוצר ולא יתקבל כל שירות שהוא המוגדר במסגרת אחריות. 

5. שירות האחריות יהיה בתוקף אך ורק במקרה של הצגת תעודת אחריות תקפה וחתומה שנשלחה אל היבואן באמצעות דוא"ל / דואר רשום מתועד וזאת לא יאוחר מ- 30 ימים מיום הרכישה המצוין ע"ג החשבונית.

6.האחריות היא כלפי הלקוח ששמו מצוין בחשבונית ובתעודת אחריות ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.

7.  האחריות לא תחול במקרה של פגיעת ברק, קצר חשמלי, שימוש במתח חשמל לא מתאים, שימוש בלחץ גז לא מתאים, שריפה, רטיבות, פתיחת/ פגימת המוצר ו/או החלפת חלקים שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" , כוח עליון ,שימוש בזדון ו/או רשלנות הלקוח, שימוש בחומרים אסורים בקרבה ו/או בתוכו ובאביזרים נלווים פגומים ו/או לא מתאימים, גז לא נקי, לכלוך ואיזומרים בצנרת הגז ובמעברי הצנרת, גז נוזלי, נזקי צד ג' כלשהם, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש או שימוש לא נאות במוצר עפ"י חוברת והוראות היצרן והיבואן .

 7.1. האחריות אינה כוללת נזקי צד ג' למניהם ולרבות פגעי טבע, שימוש לקוי במכשיר הגז נזקים מנוזלים, שמש, נזקי אש ופגעים חיצוניים חומרים כימיים בעלי ריכוז גבוהה וחומרים מתחמצנים ומסירי שומנים.

8. שירות בשטח -
  8.1. מוצר שייבדק וימצא תקין או שנעשה בו שימוש לקוי יחויב בדמי בדיקה בתוספת עלות השירות על בסיס תעריף שירות (עד 30 ק"מ) ועל כל ק"מ נוסף מכתובת נותן השירות יהיה עפ"י מחירון שירות של חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" המתעדכן מעת לעת.

 8.2. לאחר גמר התקנה כל שינוי בהתקנה מכל סיבה שהיא יהיה כרוך בתוספת תשלום נוסף.

 8.3. לא יעוכב נותן השירות השרות על ידי הלקוח בעת ביצוע ו/או הגעת נותן השירות לשטח למעלה מ 10 דקות, לאחר מכן יחויב מקבל השירות תשלום נוסף על זמן המתנה עפ"י מחירון שעת עבודה של נותן השירות המשתנה מעת לעת.
                             
 8.4. השירות יינתן לעסקים הממוקמים והפועלים ברחבי מדינת ישראל למעט אזורים שבשליטת הרשות הפלסטינאית ואזורים ו/או ישובים היכולים להוות סכנה ביטחונית ו/או סכנה כל שהיא לנותן השירות אולם רשאית חברת "ל.י גזגז בע"מ / "אלקטרוגז" לברור את אזור מתן השירות לשיקול דעתה מכל סיבה שהיא.

   8.5. שירות האחריות על מוצרים שהותקנו ע"י אלקטרוגז בשטח / באתר הלקוח נתון לשיקול דעת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" והיא תהיה רשאית לחייב את הלקוח במידת הצורך במתן ערבות מוקדמת כתנאי למתן שירות אחריות בשטח / באתר הלקוח (תשלום מראש בהעברה בנקאית ו/או בכרטיס אשראי(.
 

9.   שירות במעבדה / בית מלאכה -
 על הלקוח להביא בכוחות עצמו מוצר לבדיקה ו/או תיקון מוצר שנרכש במחסן "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" לכתובת שיתבקש לאחר שייבדק המוצר ובמידה ימצא תקין או שנעשה בו שימוש לקוי יחויב בדמי בדיקה על בסיס תעריף השירות שיהיה עפ"י מחירון שירות של "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" המתעדכן מעת לעת. (סעיף זה חל גם על כל המוצרים שהותקנו ו/או שלא הותקנו על ידי "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" לשיקול דעתה).

 10.  אין אחריות על נזק שייגרם בתהליך משלוחים ע"י גוף ו/או חברה חיצונית, במקרה של נזק בתהליך השילוח על הלקוח לפנות ישירות לחברת השליחויות /  הגורם המטפל על מנת לקבל מענה במקביל מתחייבת החברה לעמוד לצד הלקוח ולגבות אותו בכל אשר תוכל, כל מקרה לגופו.

11.   הדין החל על ההזמנות מוצרים בכלל הינו עפ"י הדין הישראלי בלבד. 

12.   אזור תחום השיפוט בכל מקרה שהוא יהיה בבית המשפט לביעות קטנות ו/או השלום בפ"ת.

13.  מחממי מים בגז

 .13.1 "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" הנה משווקת מחממי מים בגז בלבד, וכל האחריות על טיב ו/או איכות המוצרים ו/או מתן השירות הוא במסגרת אחריות יבואן המוצרים ע"י היבואן ו/או על מתקין המכשיר גז ואין לחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" ולא תהיה כל אחריות שהיא מכל סוג שהוא !

 .13.2 ל.י גזגז בע"מ ו/או יבואן המוצרים שומרים לעצמם/ן את הזכות לשנות, לבטל ו/או להוסיף שינויים בתנאי האספקה ו/או המכירה ו/או השיווק לרבות מבצעים, הטבות ומסגרת אחריות בכל רגע נתון מכל סיבה שהיא.

.13.3 מסגרת האחריות למחממי מים שמצוין לגביהם אחריות ל-3 שנים, הכוונה היא שבשנה הראשונה אחריות מלאה, ושנתיים נוספות על חלקים בלבד לא כולל שירות הגעת טכנאי, בכל מקרה האחריות בכפוף לתנאי / תקנון היבואן ובאחריות היבואן בלבד.
 
.13.4 בכל מקרה שהוא האחריות על המוצר הם ע"י היבואן ו/או היצרן ואין לחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" קשר כל שהוא ישיר ו/או עקיף בכל הקשור לאחריות המוצר והרוכש מודע ומאשר כי הוא מוותר על כל תביעה שהיא כנגד חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז". 

 14. שימוש בפרטי קשר ודיוור ישיר
14.1. בסימון בחלון יצירת קשר צד ו/או בכל "טופס" מילוי פרטים אחר כגון חשבונית ו/או הצעת מחיר וכד' בה מצוין כי הלקוח מאשר קבלת דיוור, המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו לאתר ו/או לחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוורים שונים והודעות שרות למשתמש וכיוצ”ב.

14.2. המשתמש רשאי לסרב או להסכים על ידי סימון התיבה (צ’קבוקס) לקבלת דיוורים פרסומיים מהחברה לכתובת/ות הדוא”ל ו/או הטלפון שיימסרו לאתר על ידו, אשר ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים לרבות שיווקיים אל המשתמש מאת האתר.

14.3. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות בדוא"ל שנשלח אליו ע"י החברה כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.

15. תנאי רכישה ותנאים כלליים:

15.1. יש לוודא זמינות המוצר במלאי טרם הרכישה.

15.2. אין משלוחים למיכלי גז - איסוף עצמי בלבד.

15.3. דמי משלוח למוצרים שמשקלם מעל 10 ק"ג או בנפח העולה על 40X40X60 ס"מ (הגדול / הכבד מבניהם) יהיה עפ"י הצעת מחיר מראש ואספקת מוצרים אלה הוא עד למקום בו רכב האספקה מסוגל להגיע בקומת קרקע בלבד.

15.4.  כל המחירים המפורסמים אינם כוללים דמי משלוח גם אם אין מחיר ו/או המחיר מוגדר "0". 

15.5. על אחריות המזמין לוודא את מידות ונתוני המוצר במדויק טרם הרכישה ובמקרה זה חברת "ל.י גזגז     
         בע"מ" / "אלקטרוגז" אינה אחראית בכל צורה שהיא לטעות בהזמנה.

15.6.  אין החלפה / החזרת אביזרי גז ואביזרי בטיחות לאחר הרכישה מכל סיבה שהיא (מטעמי בטיחות).

15.7.  המחיר הנקוב בש"ח הוא לפני מע"מ אלא אם כן הוגדר אחרת.

15.8.  שירות האחריות על המוצרים - בכל מקרה שהוא האחריות על המוצר הם ע"י היבואן ו/או היצרן ואין   
         לחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" קשר כל שהוא ישיר ו/או עקיף בכל הקשור לאחריות המוצר  
         והרוכש מודע ומאשר כי הוא מוותר על כל תביעה שהיא כנגד חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז". 

15.9.  המבצעים והמחירים המוצגים באתר www.electrogas.co.il הם רק למזמינים ישירות דרך האתר (ברכישה
         טלפונית ו/או פרונטלית המחירים שונים,ההטבות והמבצעים לא יכללו).

15.10.  אספקת חבילות ו/או משלוחים לכל הארץ פרט למיכלי גז ובהתאם ליישובים בהם דואר ישראל מספק שירות, אספקת חבילות ו/או משלוחים אשר מסירתן לא תתאפשר בניסיון פיזור הראשון ו/או האספקה הראשונה, בשל עיכוב ו/או בעיה התלויה בנמען מכל סיבה שהיא לרבות מצבים בהם הנמען מסרב לקבל, תשלום גוביינא שלא הוכן וכדומה יחול על הנמען חיוב כפול בעבור עלות המשלוח.

15.11.  התמונות והסרטים / הסרטונים המוצגים מטעם חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" הם לצורך המחשה
           בלבד ואין בהם כל מחייב.

15.12.  הלקוח מחויב להתקין את המוצר שנרכש ע"י בעל מקצוע מוסמך ע"י מדינת ישראל ובמידה ולא פעל כחוק אין לחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" אחריות כל שהיא.

15.13.  הייעוץ באתר www.electrogas.co.il ו/או בטלפון ו/או בחנות/מחסן חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" הוא בגדר המלצה ואינו מחליף כל חוק ו/או תקן ו/או כל                  עצת מומחה.
 
15.14. במקרה של ביטול עסקה מצד הלקוח מכל סיבה שהיא יחולו קיזוזי עלויות ביטול וסליקת אשראי עפ"י חוק
           ועלויות המשלוח יהיו על חשבון הלקוח או שיהיה עליו להחזיר.
 
15.15. חשוב לציין כי בכל מקרה שהוא אין אחריות על נזקי צד ג' ו/או שימוש לא נכון במוצר.

 
16. מבצעים והנחות:
16.1 כל המבצעים המפורסמים בכל אופן שהוא בתוקף עד גמר המלאי שהוקצב למבצע.

16.2. חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" רשאית לשנות את תנאי כל מבצע שהוא שפורסם בכל זמן שהוא ו/או לבטל מיידית מבצע שפורסם בהתאם לשיקול דעתה.

16.3. המבצעים ו/או ההנחות שמפורסמים באתר מעת לעת תוקפם למזמינים אך ורק דרך אתר האינטרנט www.electrogas.co.il באמצעות כרטיס אשראי ו/או העברה בנקאית, בכל ביצוע עסקה שלא ישירות דרך אתר האינטרנט www.electrogas.co.il.  מחירי המוצרים יהיו שונים
 
16.4. עסקה שבוצעה בתשלום בהעברה בנקאית – אספקת המוצרים יהיו לאחר 2 ימי עסקים מתאריך ביצוע ההעברה.


17. ביטולי עסקאות ו/או החזרות ו/או החלפות :
 
17.1. על אחריות המזמין לוודא את מידות ונתוני המוצר במדויק טרם הרכישה ובמקרה זה חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" אינה אחראית בכל צורה שהיא לטעות בהזמנה.
 
17.2. אין החזרה ו/או החלפת אביזרי גז ואביזרי בטיחות לאחר הרכישה מכל סיבה שהיא (מטעמי בטיחות).

17.3. אין החזרה ו/או החלפת מצר שהורכב בבית הצרכן.

17.4. אין החזרה ו/או החלפת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות.

17.5. אין החזרה ו/או החלפת מוצרים שאין להחזיר על פי דין

17.6. אין החזרה ו/או החלפת מוצרי מזון

17.7. אין החזרה ו/או החלפת תרופות ותוספי מזון

17.8. אין החזרה ו/או החלפת טובין פסידין *

17.9. אין החזרה ו/או החלפת מוצר - מידע כאמור בחוק המחשבים (לדוגמא: תוכנות)

17.10 אין החזרה ו/או החלפת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (ספרים, קלטות).

17.11. אין החזרה ו/או החלפת מוצר שהוחזר כשהוא לא באריזתו המקורית ו/או נעשה בו שימוש.

17.12. אין החזרה ו/או החלפת מוצרים ואביזרי בטיחות, מוצרי גז לרבות בלון ו/או צובר.

17.13. אין החזרה ו/או החלפת מוצרים שמועד האספקה חל מאוחר מ-6 חודשים מיום עשיית העסקה.  הכלל בתקנות הוא כי לגבי מועד הביטול, מניין הימים נעשה בהתאם למועד האספקה. אולם במקרה שבו מועד האספקה הוא גדול מ-6 חודשים, לא ניתן לבטל אחרי האספקה.

17.14.אין החזרה ו/או החלפת המוצר שולם באמצעות הנחה, הטבה, שובר זיכוי, תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

17.15 החלפת מכלי גז למנגל ולפיקניק של 5 ק"ג במידה והבלון / המיכל אינו פגום או חלוד ותוקפו אינו עולה על 8 שנים.
התאריך מוטבע בתחתית המכל (חודש ושנה) ובמידה והבלון שייך לספקית גז ישראלית מורשית.

17.16 תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר יחיד, אולם הכוונה היא לשני המינים כאחד.

17.17 חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ואת תנאי הרכישה של מוצריה, וכל שינוי יכנס לתוקפו ממועד פרסומו וזאת ללא הודעה מוקדמת כל שהיא.

17.18 תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ו/או לרכישה ו/או לגלישה וכל פעולה שהיא באמצעות חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה ו/או האתר לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר ו/או בכל עסקה שהיא.

17.19 כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה כל שהיא מחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז"  מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או הנהלת החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

17.20 חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ט.ל.ח

 

תקנון, תנאים כלליים וכתב אחריות למוצרים ושירותים

 1. "ל.י גזגז בע"מ" להלן "אלקטרוגז" בשום מקרה לא אחראים לנזקים תוצאתיים ו/או צד ג' ו/או נסיבתיים כלשהם, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצרים שנרכשו ו/או שהותקנו על ידה.

 1.1. המחיר הנקוב באתר למוצרים אינו כולל התקנה, דמי משלוח  ו/או שירות נלווה, אלא אם כן צוין אחרת. 

 1.2. המחיר הנקוב באתר למוצרים אינו כולל מע"מ אלא אם כן צוין אחרתת.
   
2.  המוצרים שיש עליהם אחריות מוצר והאחריות למוצר הוא לתקופה של שנה (למוצרים שהוגדר להם מראש אחריות בלבד, אלא אם כן צוין אחרת ובכפוף לתנאי היבואן ו/או היצרן), תוקף האחריות תחול מתאריך החשבונית ו/או ע"ג המצוין בתעודת האחריות ו/או ע"פ תאריך ההתקנה (הקובע מבניהם עפ"י תקנון היבואן) שבוצע ע"י "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" או מי שהוסמך ומורשה על ידי "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז", ובכל מקרה "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" הנה משווקת מוצרים והאחריות של המוצרים המשווקים הם במסגרת אחריות היבואן ו/או היצרן בלבד ולחברת "ל.י גזגז בע"מ" / אלקטרוגז אין קשר במישרין ובעקיפין באופן כל שהוא לאחריות המוצר וטיב השירות.

2.1. אין אחריות לשעוני מד לחץ (מנומטר) וכלי מדידה מכל סוג שהוא.

 2.2 אין אחריות לכלי עבודה מכאניים ו/או כלי עבודה ידניים.

2.3. מוצרי חשמל ו/או אביזרי גז ו/או כל מוצר אחר שנרכש מחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" המצריך התקנה ו/או הרכבה יבוצע ע"י בעל מקצוע מוסמך מטעם מדינת ישראל ויש להרכיבו עפ"י הוראות היצרן ולדרישות תקן ישראלי ו/או עפ"י חוקי מדינת ישראל.

2.4. אין אחריות למוצרים שלא הותקנו עפ"י הוראות היצרן ו/או תקן ישראלי ו/או התקנה שבוצעה שלא ע"י בעל מקצוע מוסמך ע"י מדינת ישראל.   

3. תוקף האחריות על עבודות שבוצעו החל מתאריך יום ההתקנה ו/או עפ"י תאריך "דוח ביצוע ההתקנה" ובצירוף חשבונית מס כחוק, אולם כל נזקי צד ג' ו/או פיזי ו/או שבר כלשהם יגרום לסיום תוקף האחריות.

4. הסרת מדבקת אחריות ו/או פגיעה כל שהיא במדבקת יצרן ו/או היבואן המקורית מהמוצר מסירה כל אחריות כלפי המוצר ולא יתקבל כל שירות שהוא המוגדר במסגרת אחריות. 

5. שירות האחריות יהיה בתוקף אך ורק במקרה של הצגת תעודת אחריות תקפה וחתומה שנשלחה אל היבואן באמצעות דוא"ל / דואר רשום מתועד וזאת לא יאוחר מ- 30 ימים מיום הרכישה המצוין ע"ג החשבונית.

6.האחריות היא כלפי הלקוח ששמו מצוין בחשבונית ובתעודת אחריות ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.

7.  האחריות לא תחול במקרה של פגיעת ברק, קצר חשמלי, שימוש במתח חשמל לא מתאים, שימוש בלחץ גז לא מתאים, שריפה, רטיבות, פתיחת/ פגימת המוצר ו/או החלפת חלקים שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" , כוח עליון ,שימוש בזדון ו/או רשלנות הלקוח, שימוש בחומרים אסורים בקרבה ו/או בתוכו ובאביזרים נלווים פגומים ו/או לא מתאימים, גז לא נקי, לכלוך ואיזומרים בצנרת הגז ובמעברי הצנרת, גז נוזלי, נזקי צד ג' כלשהם, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש או שימוש לא נאות במוצר עפ"י חוברת והוראות היצרן והיבואן .

 7.1. האחריות אינה כוללת נזקי צד ג' למניהם ולרבות פגעי טבע, שימוש לקוי במכשיר הגז נזקים מנוזלים, שמש, נזקי אש ופגעים חיצוניים חומרים כימיים בעלי ריכוז גבוהה וחומרים מתחמצנים ומסירי שומנים.

8. שירות בשטח -
  8.1. מוצר שייבדק וימצא תקין או שנעשה בו שימוש לקוי יחויב בדמי בדיקה בתוספת עלות השירות על בסיס תעריף שירות (עד 30 ק"מ) ועל כל ק"מ נוסף מכתובת נותן השירות יהיה עפ"י מחירון שירות של חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" המתעדכן מעת לעת.

 8.2. לאחר גמר התקנה כל שינוי בהתקנה מכל סיבה שהיא יהיה כרוך בתוספת תשלום נוסף.

 8.3. לא יעוכב נותן השירות השרות על ידי הלקוח בעת ביצוע ו/או הגעת נותן השירות לשטח למעלה מ 10 דקות, לאחר מכן יחויב מקבל השירות תשלום נוסף על זמן המתנה עפ"י מחירון שעת עבודה של נותן השירות המשתנה מעת לעת.
                             
 8.4. השירות יינתן לעסקים הממוקמים והפועלים ברחבי מדינת ישראל למעט אזורים שבשליטת הרשות הפלסטינאית ואזורים ו/או ישובים היכולים להוות סכנה ביטחונית ו/או סכנה כל שהיא לנותן השירות אולם רשאית חברת "ל.י גזגז בע"מ / "אלקטרוגז" לברור את אזור מתן השירות לשיקול דעתה מכל סיבה שהיא.

   8.5. שירות האחריות על מוצרים שהותקנו ע"י אלקטרוגז בשטח / באתר הלקוח נתון לשיקול דעת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" והיא תהיה רשאית לחייב את הלקוח במידת הצורך במתן ערבות מוקדמת כתנאי למתן שירות אחריות בשטח / באתר הלקוח (תשלום מראש בהעברה בנקאית ו/או בכרטיס אשראי(.
 

9.   שירות במעבדה / בית מלאכה -
 על הלקוח להביא בכוחות עצמו מוצר לבדיקה ו/או תיקון מוצר שנרכש במחסן "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" לכתובת שיתבקש לאחר שייבדק המוצר ובמידה ימצא תקין או שנעשה בו שימוש לקוי יחויב בדמי בדיקה על בסיס תעריף השירות שיהיה עפ"י מחירון שירות של "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" המתעדכן מעת לעת. (סעיף זה חל גם על כל המוצרים שהותקנו ו/או שלא הותקנו על ידי "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" לשיקול דעתה).

 10.  אין אחריות על נזק שייגרם בתהליך משלוחים ע"י גוף ו/או חברה חיצונית, במקרה של נזק בתהליך השילוח על הלקוח לפנות ישירות לחברת השליחויות /  הגורם המטפל על מנת לקבל מענה במקביל מתחייבת החברה לעמוד לצד הלקוח ולגבות אותו בכל אשר תוכל, כל מקרה לגופו.

11.   הדין החל על ההזמנות מוצרים בכלל הינו עפ"י הדין הישראלי בלבד. 

12.   אזור תחום השיפוט בכל מקרה שהוא יהיה בבית המשפט לביעות קטנות ו/או השלום בפ"ת.

13.  מחממי מים בגז

 .13.1 "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" הנה משווקת מחממי מים בגז בלבד, וכל האחריות על טיב ו/או איכות המוצרים ו/או מתן השירות הוא במסגרת אחריות יבואן המוצרים ע"י היבואן ו/או על מתקין המכשיר גז ואין לחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" ולא תהיה כל אחריות שהיא מכל סוג שהוא !

 .13.2 ל.י גזגז בע"מ ו/או יבואן המוצרים שומרים לעצמם/ן את הזכות לשנות, לבטל ו/או להוסיף שינויים בתנאי האספקה ו/או המכירה ו/או השיווק לרבות מבצעים, הטבות ומסגרת אחריות בכל רגע נתון מכל סיבה שהיא.

.13.3 מסגרת האחריות למחממי מים שמצוין לגביהם אחריות ל-3 שנים, הכוונה היא שבשנה הראשונה אחריות מלאה, ושנתיים נוספות על חלקים בלבד לא כולל שירות הגעת טכנאי, בכל מקרה האחריות בכפוף לתנאי / תקנון היבואן ובאחריות היבואן בלבד.
 
.13.4 בכל מקרה שהוא האחריות על המוצר הם ע"י היבואן ו/או היצרן ואין לחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" קשר כל שהוא ישיר ו/או עקיף בכל הקשור לאחריות המוצר והרוכש מודע ומאשר כי הוא מוותר על כל תביעה שהיא כנגד חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז". 

 14. שימוש בפרטי קשר ודיוור ישיר
14.1. בסימון בחלון יצירת קשר צד ו/או בכל "טופס" מילוי פרטים אחר כגון חשבונית ו/או הצעת מחיר וכד' בה מצוין כי הלקוח מאשר קבלת דיוור, המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו לאתר ו/או לחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוורים שונים והודעות שרות למשתמש וכיוצ”ב.

14.2. המשתמש רשאי לסרב או להסכים על ידי סימון התיבה (צ’קבוקס) לקבלת דיוורים פרסומיים מהחברה לכתובת/ות הדוא”ל ו/או הטלפון שיימסרו לאתר על ידו, אשר ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים לרבות שיווקיים אל המשתמש מאת האתר.

14.3. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות בדוא"ל שנשלח אליו ע"י החברה כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.

15. תנאי רכישה ותנאים כלליים:

15.1. יש לוודא זמינות המוצר במלאי טרם הרכישה.

15.2. אין משלוחים למיכלי גז - איסוף עצמי בלבד.

15.3. דמי משלוח למוצרים שמשקלם מעל 10 ק"ג או בנפח העולה על 40X40X60 ס"מ (הגדול / הכבד מבניהם) יהיה עפ"י הצעת מחיר מראש ואספקת מוצרים אלה הוא עד למקום בו רכב האספקה מסוגל להגיע בקומת קרקע בלבד.

15.4.  כל המחירים המפורסמים אינם כוללים דמי משלוח גם אם אין מחיר ו/או המחיר מוגדר "0". 

15.5. על אחריות המזמין לוודא את מידות ונתוני המוצר במדויק טרם הרכישה ובמקרה זה חברת "ל.י גזגז     
         בע"מ" / "אלקטרוגז" אינה אחראית בכל צורה שהיא לטעות בהזמנה.

15.6.  אין החלפה / החזרת אביזרי גז ואביזרי בטיחות לאחר הרכישה מכל סיבה שהיא (מטעמי בטיחות).

15.7.  המחיר הנקוב בש"ח הוא לפני מע"מ אלא אם כן הוגדר אחרת.

15.8.  שירות האחריות על המוצרים - בכל מקרה שהוא האחריות על המוצר הם ע"י היבואן ו/או היצרן ואין   
         לחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" קשר כל שהוא ישיר ו/או עקיף בכל הקשור לאחריות המוצר  
         והרוכש מודע ומאשר כי הוא מוותר על כל תביעה שהיא כנגד חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז". 

15.9.  המבצעים והמחירים המוצגים באתר www.electrogas.co.il הם רק למזמינים ישירות דרך האתר (ברכישה
         טלפונית ו/או פרונטלית המחירים שונים,ההטבות והמבצעים לא יכללו).

15.10.  אספקת חבילות ו/או משלוחים לכל הארץ פרט למיכלי גז ובהתאם ליישובים בהם דואר ישראל מספק שירות, אספקת חבילות ו/או משלוחים אשר מסירתן לא תתאפשר בניסיון פיזור הראשון ו/או האספקה הראשונה, בשל עיכוב ו/או בעיה התלויה בנמען מכל סיבה שהיא לרבות מצבים בהם הנמען מסרב לקבל, תשלום גוביינא שלא הוכן וכדומה יחול על הנמען חיוב כפול בעבור עלות המשלוח.

15.11.  התמונות והסרטים / הסרטונים המוצגים מטעם חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" הם לצורך המחשה
           בלבד ואין בהם כל מחייב.

15.12.  הלקוח מחויב להתקין את המוצר שנרכש ע"י בעל מקצוע מוסמך ע"י מדינת ישראל ובמידה ולא פעל כחוק אין לחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" אחריות כל שהיא.

15.13.  הייעוץ באתר www.electrogas.co.il ו/או בטלפון ו/או בחנות/מחסן חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" הוא בגדר המלצה ואינו מחליף כל חוק ו/או תקן ו/או כל                  עצת מומחה.
 
15.14. במקרה של ביטול עסקה מצד הלקוח מכל סיבה שהיא יחולו קיזוזי עלויות ביטול וסליקת אשראי עפ"י חוק
           ועלויות המשלוח יהיו על חשבון הלקוח או שיהיה עליו להחזיר.
 
15.15. חשוב לציין כי בכל מקרה שהוא אין אחריות על נזקי צד ג' ו/או שימוש לא נכון במוצר.

 
16. מבצעים והנחות:
16.1 כל המבצעים המפורסמים בכל אופן שהוא בתוקף עד גמר המלאי שהוקצב למבצע.

16.2. חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" רשאית לשנות את תנאי כל מבצע שהוא שפורסם בכל זמן שהוא ו/או לבטל מיידית מבצע שפורסם בהתאם לשיקול דעתה.

16.3. המבצעים ו/או ההנחות שמפורסמים באתר מעת לעת תוקפם למזמינים אך ורק דרך אתר האינטרנט www.electrogas.co.il באמצעות כרטיס אשראי ו/או העברה בנקאית, בכל ביצוע עסקה שלא ישירות דרך אתר האינטרנט www.electrogas.co.il.  מחירי המוצרים יהיו שונים
 
16.4. עסקה שבוצעה בתשלום בהעברה בנקאית – אספקת המוצרים יהיו לאחר 2 ימי עסקים מתאריך ביצוע ההעברה.


17. ביטולי עסקאות ו/או החזרות ו/או החלפות :
 
17.1. על אחריות המזמין לוודא את מידות ונתוני המוצר במדויק טרם הרכישה ובמקרה זה חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" אינה אחראית בכל צורה שהיא לטעות בהזמנה.
 
17.2. אין החזרה ו/או החלפת אביזרי גז ואביזרי בטיחות לאחר הרכישה מכל סיבה שהיא (מטעמי בטיחות).

17.3. אין החזרה ו/או החלפת מצר שהורכב בבית הצרכן.

17.4. אין החזרה ו/או החלפת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות.

17.5. אין החזרה ו/או החלפת מוצרים שאין להחזיר על פי דין

17.6. אין החזרה ו/או החלפת מוצרי מזון

17.7. אין החזרה ו/או החלפת תרופות ותוספי מזון

17.8. אין החזרה ו/או החלפת טובין פסידין *

17.9. אין החזרה ו/או החלפת מוצר - מידע כאמור בחוק המחשבים (לדוגמא: תוכנות)

17.10 אין החזרה ו/או החלפת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (ספרים, קלטות).

17.11. אין החזרה ו/או החלפת מוצר שהוחזר כשהוא לא באריזתו המקורית ו/או נעשה בו שימוש.

17.12. אין החזרה ו/או החלפת מוצרים ואביזרי בטיחות, מוצרי גז לרבות בלון ו/או צובר.

17.13. אין החזרה ו/או החלפת מוצרים שמועד האספקה חל מאוחר מ-6 חודשים מיום עשיית העסקה.  הכלל בתקנות הוא כי לגבי מועד הביטול, מניין הימים נעשה בהתאם למועד האספקה. אולם במקרה שבו מועד האספקה הוא גדול מ-6 חודשים, לא ניתן לבטל אחרי האספקה.

17.14.אין החזרה ו/או החלפת המוצר שולם באמצעות הנחה, הטבה, שובר זיכוי, תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

17.15 החלפת מכלי גז למנגל ולפיקניק של 5 ק"ג במידה והבלון / המיכל אינו פגום או חלוד ותוקפו אינו עולה על 8 שנים.
התאריך מוטבע בתחתית המכל (חודש ושנה) ובמידה והבלון שייך לספקית גז ישראלית מורשית.

17.16 תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר יחיד, אולם הכוונה היא לשני המינים כאחד.

17.17 חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ואת תנאי הרכישה של מוצריה, וכל שינוי יכנס לתוקפו ממועד פרסומו וזאת ללא הודעה מוקדמת כל שהיא.

17.18 תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ו/או לרכישה ו/או לגלישה וכל פעולה שהיא באמצעות חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה ו/או האתר לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר ו/או בכל עסקה שהיא.

17.19 כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה כל שהיא מחברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז"  מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או הנהלת החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

17.20 חברת "ל.י גזגז בע"מ" / "אלקטרוגז" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ט.ל.ח

 

יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp
X סגור חלון
מפצל לברז ניתוק מהיר ל-2 מכשירי גז במרפסת / בחצר
במבצע רק 249 ש"ח
 , לפרטים נוספים >>>